Ta strona używa plików Cookies. Są one potrzebne do poprawnego działania strony. W dowolnej chwili możesz je zablokować w ustawieniach Twojej przeglądarki.

 
 

Informacje

 

Co to jest Studium Wykonywalności Projektu?

Studium Wykonalności Projektu jest planem projektu określającym i krytycznie analizującym wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania. Porównując Studium Wykonalności Projektu Inwestycyjnego do innych dokumentów przygotowywanych dla potrzeb pozyskiwania finansowania, w tym w szczególności finansowania obcego z źródeł komercyjnych, należy stwierdzić, że jest to rozszerzona wersja biznes planu dostosowana do realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Studium Wykonalności Projektu ma na celu przedstawienie wszelkich informacji niezbędnych do zweryfikowania, czy dany projekt ma odpowiednie podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów. Studium (zwane też studium realizacyjnym) ma na celu dostarczyć wszelkich danych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, zarówno samemu inwestorowi, jak i instytucji finansującej, która ocenę inwestycji dokonuje na jego podstawie. W trakcie prac koncepcyjnych w zakresie realizacji inwestycji przygotowywane są również Wstępne Studia Wykonalności (ang. Pre-feasibility study). Są to studia przeprowadzone podczas fazy identyfikowania projektu, w którym definiuje się wszystkie potencjalne problemy, ocenia się alternatywne rozwiązania, po czym wybiera się preferowane rozwiązanie w oparciu o kryterium trwałości projektu. Studia te winny w szczególności być wykorzystywane przez samych beneficjentów w celu obiektywnego określenia efektywności inwestycji.

Determinanty przygotowania studiów wykonalności PROJEKTÓW

Dlaczego należy przygotować STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU?

Studia Wykonalności Projektów przygotowywane w ramach ZPORR (odnośnik) są obligatoryjnym załącznikiem składanym wraz z wnioskiem aplikacyjnym do poszczególnych priorytetów i działań. Ich wykonywanie jest determinowane uwarunkowaniami Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Rozwoju Regionalnego, której funkcję pełni Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej odpowiadający za skuteczność i prawidłowość zarządzania oraz wdrażania programu. Dodatkowo nowe rozporządzenia Unii Europejskiej o Funduszach Strukturalnych (FSt.), Funduszu Spójności (FSp) i w sprawie Instrumentu Przed-Akcesyjnej Polityki Strukturalnej (fundusz ISPA) wprowadzają wyraźny wymóg przeprowadzania analizy kosztów i korzyści dla projektów, stanowiący istotny składnik każdego Studium. W szczególności, art. 26 rozporządzenia Rady 1260/99/WE ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie Funduszy Strukturalnych podaje zasady przedkładania wniosków o współfinansowanie projektów infrastrukturalnych. Przepis ten wymaga sporządzania analizy kosztów i korzyści, analizy czynników ryzyka, oceny oddziaływania na środowisko, a także oceny wpływu inwestycji na równość szans i na zatrudnienie, a zatem integralnych elementów każdego Studium.

KONSTRUKCJA STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU

Jaką postać ma STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU?

Wszelkie warunki szczegółowe określające elementy niezbędne, które winno zawierać Studium Wykonalności Projektu przedstawiają Wytyczne dotyczące przygotowywania Studiów Wykonalności w zakresie działań objętych ZPORR zdefiniowane przez Instytucję Zarządzającą ZPORR. W zakresie koncepcji konstrukcji Studiów jego ramy definiuje również Ogólny Podręcznik Wdrażania ZPORR (będący dokumentem roboczym opublikowanym w styczniu 2004 roku przez MGPiPS). Dodatkowo w miejscach, w których niezbędne jest wykonanie analizy kosztów i korzyści wykorzystuje się Przewodnik Analizy Kosztów i Korzyści Projektów Inwestycyjnych do Funduszu Strukturalnego EFRR, Funduszu Spójności i ISPA przygotowany przez Jednostkę ds. Ewaluacji Dyrekcji Generalnej - Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. Wyżej wymienione materiały źródłowe wzmocnione o wiedzę i doświadczenie w zakresie ekonomii i finansów, a także poparte doświadczeniem w realizacji komercyjnych biznes planów, analiz finansowych i badań rynkowych umożliwiają właściwe spojrzenie na projekt inwestycyjny i profesjonalne sporządzenie Studium Wykonalności Projektu. Studium Wykonalności projektu określa uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz związane ze środowiskiem naturalnym. Studium Wykonalności Projektu pozwala na określenie rentowności finansowej i ekonomicznej, a w rezultacie jasne uzasadnienie celu realizacji projektu.

Studium Wykonalności to projekt z jasnym uzasadnieniem celu i możliwych strategii rynkowych, dla którego określony został także możliwy do osiągnięcia udział w rynku i odpowiadające mu zdolności produkcyjne, lokalizacja projektu, istniejące zaopatrzenie materiałowe, odpowiednia technologia i wyposażenie oraz, jeśli to niezbędne, wpływ na środowisko naturalne. Niewątpliwie najistotniejszą częścią każdego Studium Wykonalności Projektu jest jego część finansowa określająca wielkość nakładów inwestycyjnych, łącznie z potrzebnym kapitałem obrotowym, koszty produkcji i sprzedaży oraz dochody ze sprzedaży i stopę zwrotu zainwestowanego kapitału. Ostateczne szacunki nakładów inwestycyjnych i kosztów produkcji oraz wynikające z nich obliczenia finansowej i ekonomicznej rentowności projektu mają sens tylko wtedy, gdy zakres projektu określony jest w sposób jednoznaczny i nie pominięto jakiegoś ważnego elementu projektu i kosztów z nim związanych. Stopień szczegółowości Studium Wykonalności Inwestycji zależy od złożoności planowanej inwestycji, ilości wariantów i problemów mogących pojawić się w toku przygotowania i realizacji inwestycji, a także od potrzeb Inwestora, przy czym struktura Studium winna być w każdym przypadku taka sama. Nie ma uniwersalnego rozwiązania lub modelu studium odpowiedniego dla wszelkich projektów inwestycyjnych, niezależnie od ich typu, rozmiaru i kategorii. Co więcej, relatywne znaczenie poszczególnych składników jest inne w każdym projekcie. Im większy projekt tym bardziej kompleksowe informacje należy zebrać, opisać i zanalizować, co sprawia, że poziom złożoności Studium jest uzależniony od charakteru samej inwestycji.

Główne (podstawowe) elementy każdego Studium Wykonalności Projektu to (struktura Studium):

 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie
 2. Definicja projektu
 3. Charakterystyka projektu
  • Podstawowe informacje
  • Potencjał położenia geograficznego
  • Potencjał społeczno - gospodarczy
  • Zidentyfikowane problemy
  • Logika interwencji
  • Analiza instytucjonalna
  • Analiza prawna wykonalności inwestycji
 4. Analiza techniczna i/lub technologiczna
  • Opis stanu aktualnego
  • Ocena techniczna projektu
  • Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji
 5. Różne analizy specyficzne dla danego rodzaju przedsięwzięcia
 6. Analiza finansowa
  1. Nakłady inwestycyjne na realizację projektu
  2. Źródła finansowania projektu
  3. Program sprzedaży. Kalkulacja przychodów
  4. Prognoza kosztów eksploatacyjnych inwestora
  5. Rachunek przepływów pieniężnych Inwestora w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji
  6. Zmiana przepływów pieniężnych wywołanych realizacją przedsięwzięcia
 7. Analiza ekonomiczna
  • Obliczenie wskaźnika efektywności kosztowej
  • Opis i kwantyfikacja efektów społecznych inwestycji
  • Analiza wskaźnikowa odpowiednia dla formy funkcjonowania Inwestora
 8. Analiza oddziaływania na środowisko - wyciąg z wniosków
 9. Podsumowanie i wnioski końcowe